ALGEMENE INFORMATIE

Het bestuur en zijn werkwijze

Statutair bestaat het bestuur uit ten minste vier personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij een vacature vult het bestuur zichzelf aan. Het bestuur vergadert als geheel, het kent geen tweedeling in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het bestuur besluit derhalve als geheel over het al dan niet honoreren van een verzoek om steun, zo nodig nadat de secretaris de verzoeker om nadere informatie heeft gevraagd. Van een besluit tot het al dan niet verlenen van steun doet de secretaris onverwijld mededeling aan de verzoeker. Wordt het verzoek gehonoreerd, dan zorgt de penningmeester , afhankelijk van de voorwaarden waaronder de steun wordt verleend ,voor spoedige betaling van de toegezegde gelden.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning en evenmin vacatiegeld. Eventuele in de uitoefening van hun functie in redelijkheid door hen gemaakte kosten worden hen vergoed.

Fondsenwerving

OMH is feitelijk een vermogensfonds en geen fondsenwervende instelling. Haar inkomsten bestaan vrijwel geheel uit de op brengsten van het belegd vermogen en voor een gering deel uit huur. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Beheer vermogen en inkomsten

Het vermogen bestaat uit vastgoed en beursgenoteerde effecten ( aandelen en obligaties). Het vastgoed wordt beheerd door een professionele beheerder onder controle van de penningmeester. De beleggingen in effecten geschied door de vermogensbeheer afdeling van een bank.

Jaarverslag

Het bestuur van de stichting brengt jaarlijks, onder accountantscontrole, een bestuurlijk- en financieel jaarverslag uit. Daarbij wordt een lijst gevoegd van de in het verslagjaar gedane donaties en giften. De balans en staat van baten en lasten is hieronder te downloaden:

 • 2015

 • Financiële verantwoording

  De ANBI-status stelt eisen aan het beheer en het gebruik van het vermogen. Het stamvermogen van de stichting blijft in stand en uit de opbrengst van het vermogen worden donaties gedaan. De financiële verantwoording wordt door een accountant gecontroleerd.Omdat enerzijds de opbrengst van het vermogen van jaar tot jaar kan verschillen en anderzijds er steeds wisselende aanvragen zijn, varieert het bedrag van de donaties ook van jaar tot jaar. Het gemiddelde bedrag in de afgelopen vijf jaar was ongeveer € 34.000,- per jaar.

  Aanvragen van een donatie

  Voor het doen van een aanvraag is het goed te bedenken of de aanvraag past in de doelstelling van de stichting. Bij twijfel is overleg mogelijk. Het bestuur vergadert in principe vier keer per jaar. U kunt een aanvraag schriftelijk of per mail indienen, waarmee u uitlegt wat het project inhoudt en waarin u het bestuur van de stichting een indruk geeft van uw activiteiten. Het moet dus gaan om een sociaal-culturele activiteit in Gouda.

  Als u denkt in aanmerking te komen voor sponsoring, dan kunt u het aanvraagformulier invullen en per e-mail indienen via willemvroesen@hetoudemannenhuis.nl

  In de aanvraag komt bijvoorbeeld terug:
  een bondige en duidelijke omschrijving van de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren;
  een uitleg over de achtergrond en de noodzaak of het belang van het project;
  de reden waarom u het project wilt uitvoeren;
  de start- en einddatum;
  de verwachte resultaten;
  uw motivatie waarom u juist bij deze stichting een aanvraag indient of dat bij meerdere fondsen aanvragen worden gedaan;
  informatie over de aanvrager en/of de projectuitvoerders;
  financiële gegevens: een gespecificeerde begroting van het project; een gespecificeerd dekkingsplan van het project, met daarin:

  de aanvragen bij andere instellingen en/of fondsen inclusief de gevraagde bijdrage en de eventuele afwijzingen of toezeggingen;
  de inkomsten uit verkoop;
  de eigen bijdrage, eventueel in natura;
  het gewenste bedrag;
  recente financiële gegevens van de aanvragende instelling, zoals de balans, resultatenrekening en de begroting;
  naam contactpersoon en diens bereikbaarheid;
  rechtspersoonlijkheid;
  inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel.

  Na ontvangst van de aanvraag door de stichting krijgt de aanvrager een bevestiging van ontvangst. Na het besluit van het bestuur van de stichting ontvangt de aanvrager bericht over (gedeeltelijke) toewijzing of afwijzing. Bij een toewijzing wordt gevraagd naar een rekeningnummer waar het bedrag op gestort kan worden. In het algemeen wordt pas betaald nadat het project daadwerkelijk is uitgevoerd.